O Uniwersytecie Młodego Odkrywcy

Akademia Dziecięca przy PWSZ w Elblągu została objęta ministerialnym programem „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. 25 lutego 2017 roku w elbląskiej PWSZ odbyła się Inauguracja projektu, którego celem jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat.

 

Do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we wrześniu 2016 roku wpłynęło ponad 200 wniosków z całego kraju, ostatecznie dofinansowaniem objętych zostało 65 projektów, wśród nich Akademia Dziecięca, która w naszej Uczelni funkcjonuje już od 2011 roku i rokrocznie kształci coraz większą liczbę młodych naukowców. Obecnie trwa VII jej edycja, w ramach której indeksy odebrało aż 112 żądnych wiedzy i przygód małych studentów.

Łącznie na uruchomienie lub kontynuowanie działalności uniwersytetów dziecięcych Ministerstwo przeznaczyło kwotę 2 300 000 zł, dzięki temu w całym kraju o 25% wzrośnie liczba uniwersytetów i programów dla dzieci. Dotacja na Akademię Dziecięcą PWSZ w Elblągu wynosi 33 180 zł i obejmuje działania realizowane w okresie semestru letniego, od lutego do czerwca 2017 roku.

Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO) ma na celu:

  • rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci;
  • stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
  • inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
  • propagowanie kultury innowacyjności;
  • zapoznanie najmłodszych ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
  • integracje lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich - przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich przez jednostki naukowe lub podmioty działające na rzecz nauki, które działalności, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.

 

Projekt Akademii Dziecięcej w roku akademickim 2016/2017 obejmie swoim działaniem grupę 112 uczestników, podzielonych na 4 grupy. Do każdej grupy przydzielonych jest co najmniej 3 praktykantów – studentów kierunku Pedagogika o specjalności - wczesna edukacja. Uczestnikami projektu są dzieci z Elbląga oraz ościennych gmin wiejskich odległych od Elbląga nawet o 100 km.

Projekt będzie realizowany w salach i laboratoriach badawczych PWSZ w Elblągu w wymiarze 100%.