Regulamin Akademii Dziecięcej

Zarządzenie Nr 08/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Akademii Dziecięcej w PWSZ w Elblągu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym    (Dz. U. z 2012r., poz. 572 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

I.       Postanowienia ogólne

Akademia Dziecięca przy PWSZ w Elblągu organizuje serię wykładów i zajęć warsztatowych realizowanych w prostej i przystępnej dla dzieci formie, odbywających się w pomieszczeniach akademickich Uczelni, na co dzień wykorzystywanych przez studentów uczelni.

 

II.  Cele i zadania Akademii

 1. Akademia Dziecięca powołana została w celu rozwijania dziecięcej ciekawości                    i zdolności twórczych, chęci poznawania świata, a także w celu promocji nauki                    i edukacji (w szczególności nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych).
 2. Akademia Dziecięca jest projektem non-profit, a wszystkie wpłaty od uczestników projektu oraz inne wpływy służą tylko i wyłącznie realizacji celów Akademii.
 3. Akademia Dziecięca organizuje zajęcia edukacyjne dla dzieci w formie wykładów, warsztatów oraz innych form kształcenia.

 

III. Studenci Akademii Dziecięcej

 1. Studentem Akademii Dziecięcej może zostać dziecko w wieku od 6 do 9 lat. Każde dziecko może dwukrotnie wziąć udział w Akademii Dziecięcej. Przewiduje się możliwość tworzenia grup w innym przedziale wiekowym.
 2. W celu rekrutacji dziecka konieczne jest wypełnienie przez rodzica lub prawnego     opiekuna formularza znajdującego się na stronie internetowej Akademii Dziecięcej. Konieczne jest wypełnienie wszystkich pól formularza, a w szczególności kontaktowego adresu e-mail, na który będzie wysłana informacja o przyjęciu dziecka. Wzór formularza stanowi załącznik do regulaminu.
 3. Wypełniając formularz rejestracyjny rodzic/opiekun prawny wyraża jednocześnie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych.
 4. Liczba miejsc jest ograniczona i w związku z tym kandydaci będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń w systemie rekrutacyjnym. Poprawne zarejestrowanie dziecka oraz dokonanie opłaty semestralnej równoznaczne jest z jego przyjęciem na Akademię Dziecięcą w ramach limitu.
 5. Udział w zajęciach Akademii Dziecięcej jest odpłatny. Wysokość opłat ustanowiona jest na najniższym możliwym poziomie, gwarantującym odpowiednią jakość merytoryczną i rozwiązania organizacyjne. Całość wpływów przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych i merytorycznych. Akademia Dziecięca nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.
 6. Opłata za udział w Akademii Dziecięcej za dwa semestry ogłoszona jest                                w Formularzu rejestracji na Akademię dziecięcą, stanowiącym załącznik do Regulaminu.
 7. Akademia dziecięca działa w cyklu jednego roku, który składa się z dwóch semestrów: semestru zimowego październik – styczeń ( 4 spotkania) i semestru letniego luty-maj  (4 spotkania).
 8. Zajęcia odbędą się w soboty - raz w miesiącu w godzinach przedpołudniowych (wykład + zajęcia warsztatowe). Miejsce zajęć – budynek dydaktyczny PWSZ                        w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137 oraz inne obiekty Uczelni. W przypadku jakichkolwiek zmian rodzice/opiekunowie prawni zostaną o nich poinformowani indywidualnie na adres e-mailowy podany w formularzu rekrutacyjnym.
 9. Dziecko w czasie wykładów oraz zajęć warsztatowych, a także w przerwach pomiędzy wykładami i zajęciami, pozostaje pod opieką organizatora i nie może samodzielnie opuszczać sali. Odpowiedzialność organizatora za opiekę kończy się                 z chwilą zakończenia zajęć i przekazania dziecka opiekunowi.
 10. Równolegle do zajęć warsztatowych dla dzieci prowadzone są wykłady dla rodziców/opiekunów prawnych.
 11. Każdy „student” otrzymuje „indeks”, którego posiadanie uprawnia do udziału              w zajęciach.
 12. Po zakończeniu wykładu i zajęć warsztatowych „student” otrzyma pieczątkę                       w „indeksie” stwierdzającą jego udział w wymienionych formach zajęć. Zaliczenie otrzymuje się na podstawie obecności na zajęciach przedmiotu (nie ma egzaminów).
 13. Udział „studenta” w co najmniej 2 dniach zajęć w każdym z semestrów upoważnia do otrzymania dyplomu ukończenia Akademii Dziecięcej, który nie jest dokumentem, lecz potwierdzeniem uczestnictwa i ma charakter symboliczny. Udział „studenta”             w co najmniej 2 dniach zajęć tylko w jednym semestrze upoważnia do otrzymania zaświadczenia o udziale.
 14. „Studenci” Akademii Dziecięcej otrzymują dyplomy ukończenia Akademii w czerwcu każdego roku.
 15. Rodzice/opiekunowie zapisując dziecko do Akademii Dziecięcej zgadzają się jednocześnie na publikację zdjęć z wizerunkiem dziecka, audycji i wywiadów na stronie internetowej Akademii Dziecięcej PWSZ w Elblągu, stronie PWSZ w Elblągu oraz w materiałach promocyjnych i w mediach.
 16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów oraz tematów wykładów,               a uczestnicy będą o takich zmianach informowani poprzez podany w rekrutacji adres e- mail oraz informację na stronie internetowej Akademii  Dziecięcej.
 17. Warunkiem rozpoczęcia zajęć w Akademii Dziecięcej jest zgłoszenie się minimum              45 dzieci.

 

IV. Rekrutacja

 1. Rekrutacja na Akademię Dziecięcą prowadzona jest od 1 maja do 30 czerwca każdego roku. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia poprawnie wypełnionej deklaracji.
 2. Rok akademicki rozpoczyna się w październiku.
 3. Opłatę za dwa semestry rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest uiścić do                        30 czerwca.